sep 142019
 

Beste leden,

Op donderdagavond 29 augustus hebben we een informele informatieavond georganiseerd over de situatie met betrekking tot ons clubhuis en de werving van nieuwe bestuursleden. Een aantal van u was daarbij aanwezig. Tijdens die avond is onder andere afgesproken dat wij u beter zouden informeren over de stand van zaken. Daarom geven we u hierbij alvast een terugkoppeling van deze bijeenkomst en van de acties die daarna zijn ondernomen (zie actuele stand van zaken).

Terugkoppeling informatieavond 29 augustus

Naast het bestuur waren er 23 leden aanwezig, waarmee de bijeenkomst relatief druk bezocht was. Het bestuur gaf eerst een toelichting over de situatie. Tijdens de jaarvergadering in april is hier al veel over gezegd, maar het bestuur wilde ook de actuele ontwikkelingen met u delen. In het kort:

  • Vanaf 1 september hebben we ons oude clubhuis aan de Hoflanderweg verlaten omdat het pand wordt gesloopt. Vooralsnog is er geen vervangende huisvesting gevonden, ondanks de vele inspanningen van het bestuur.
  • Per 1 januari treden twee van de drie bestuursleden af (Wouter en Bianca) waardoor alleen de secretaris (Jerry) overblijft. Die situatie is onwenselijk en volgens de statuten niet toegestaan. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om nieuwe bestuursleden te werven.

Het werd een interactieve bijeenkomst waar stevige discussies werden gevoerd over deze onderwerpen, en waarbij er ook kritiek werd geleverd op het bestuur. Die kritiek had vooral betrekking op de communicatie richting de commissies en de leden. Als voorbeeld werden genoemd de gesprekken met de Jeu de Boules-vereniging (Elza Boules) over de huur van hun clubhuis, waarbij namens HSV Kennemerland de secretaris en Kees Schotanus aanwezig waren. Deze gesprekken waren enkele maanden geleden gevoerd, maar hadden geen vervolg gekregen. Kees Schotanus gaf aan dat die locatie volgens hem nog steeds een optie voor HSV Kennemerland kon zijn. In de zaal zaten enkele leden die mogelijk toch geïnteresseerd waren in een bestuursfunctie, maar er werden nog geen toezeggingen gedaan.

Tijdens de bijeenkomst kwam Kees Schotanus met een concreet voorstel om de problemen met huisvesting en werving van bestuursleden te helpen oplossen. Hij bood aan om zelf de komende twee jaar als voorzitter toe te treden en om zich in te spannen om op korte termijn een voltallig nieuw bestuur te werven. Kees stelde daarbij in eerste instantie drie randvoorwaarden: (1) Hij wilde per direct als interim voorzitter worden aangesteld, (2) hij wilde de gesprekken met Elza Boules hervatten en (3) hij wilde dat het volledige huidige bestuur per 1 januari zou aftreden.

De penningmeester (Wouter) gaf aan dat het bestuur wat hem betreft dankbaar gebruik wil maken van zijn aanbod, maar over de randvoorwaarden eerst nog met elkaar en met Kees in gesprek wil. Wel werd direct toegezegd om de gesprekken met Elza Boules te hervatten, en om later dit jaar een extra ledenvergadering te organiseren (die actief onder de aandacht wordt gebracht van zoveel mogelijk leden).

Actuele stand van zaken

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen en heeft een aantal overleggen plaatsgevonden. Na de vergadering op 29 augustus heeft de vorige voorzitter Martijn van Bemmelen aangeboden om tot het eind van het jaar als onafhankelijke voorzitter op te treden. Dat voorstel werd door het bestuur en Kees Schotanus goed ontvangen. In goed overleg met het bestuur en Kees Schotanus is afgesproken dat Martijn als onafhankelijke intermediair de bestuursvergaderingen en overleggen met Kees over een nieuw bestuur voorzit, en dat hij actief betrokken wordt bij de organisatie van de extra ledenvergadering. Alle betrokkenen zijn Martijn erg dankbaar voor dat aanbod!

Het bestuur heeft inmiddels ook overlegd met elkaar, met Martijn en met Kees Schotanus. In goed overleg is afgesproken dat het hele bestuur bereid is om per 1 januari af te treden, en dat Kees zijn best gaat doen om een nieuw bestuur te werven. Nieuwe kandidaat bestuursleden worden met instemming van het zittende bestuur officieel aan de ledenvergadering voorgedragen. In november wordt een extra ledenvergadering georganiseerd om het nieuwe bestuur officieel te benoemen (het oude bestuur treedt dan ook af). De gesprekken met Elza Boules zijn hervat door de penningmeester, en verlopen positief. Op korte termijn verwachten we u te kunnen informeren over de uitkomst van deze gesprekken.

Kort samengevat

  • Er wordt een extra ledenvergadering georganiseerd in november;
  • Martijn van Bemmelen treedt tot de ledenvergadering op als onafhankelijk voorzitter, dat is besloten in goed overleg met het bestuur en Kees Schotanus;
  • Kees Schotanus treedt tot de ledenvergadering op als ‘formateur’ voor een nieuw bestuur;
  • Tijdens de ledenvergadering wordt naar verwachting een nieuw bestuur aangesteld, en dan treedt het zittende bestuur af;
  • De gesprekken met Elza Boules zijn hervat en worden op een nette (en hopelijk positieve) manier afgerond;
  • Wij informeren u binnenkort opnieuw via de website over de actuele ontwikkelingen.

Namens het bestuur van HSV Kennemerland hoop ik u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, weet ons te vinden via email of telefoon!

Groeten,
Wouter Huijzendveld (penningmeester HSV Kennemerland)

Sorry, the comment form is closed at this time.