okt 232019
 

Het bestuur van Hengelsportvereniging Kennemerland nodigt u uit voor een extra algemene vergadering op donderdag 21 november 2019

in het clubhuis van Elza Boules, Laan van Meerestein 1, Beverwijk.  Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Clubhuis

3. Notulen vorige algemene vergadering d.d. 11 april 2019 (zie bijlage)

4. Benoemingen

     Benoeming bestuursleden

De bestuursleden Bianca de Reus en Wouter Huijzendveld (penningmeester) hebben in de vorige algemene vergadering bekend gemaakt dat zij per 1 januari 2020 stoppen als bestuurslid. Het als enige overblijvende bestuurslid Jerry de Jong (secretaris) sluit zich daar bij aan en treedt ook af.

Het bestuur draagt Bert Castricum, Bert Jansen, Simon van der Kolk en Kees Schotanus voor te benoemen als bestuurslid. De kandidaat bestuursleden stellen zich in de vergadering voor.

Tot vijf weken voor de algemene vergadering kon een groep van tenminste tien leden een voordracht doen. Daar is geen gebruik van gemaakt.

De algemene vergadering kan met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een bestuurslid benoemen uit de meerderjarige leden buiten de opgemaakte voordracht(en) om.

Voor het nieuw te vormen bestuur is nog enkele kandidaten gezocht. Heeft interesse en wil u zich inzetten voor uw vereniging dan bent u van harte welkom. Neem voor meer informatie dan snel contact op met Kees Schotanus die bereikbaar is op: 06-37543930.

Benoeming dagelijks bestuur

Het bestuur stelt voor Bert Jansen te benoemen als penningmeester. Voor de functies van voorzitter en secretaris zal het bestuur in de algemene vergadering een voordracht doen.

Benoeming tweede lid kascommissie

Bert Jansen treedt tussentijds af als lid van de kascommissie omdat hij kandidaat penningmeester is. Voor deze vacature roept het bestuur kandidaten op zich voor aanvang van de algemene vergadering te melden bij de secretaris.

5. Rondvraag

6. Sluiting

Namens het bestuur van Hengelsportvereniging Kennemerland,

Jerry de Jong,

Secretaris.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 11 april 2019 in het clubgebouw te Beverwijk.

Aanwezig: 18 leden incl bestuur.

Afwezig met kennisgeving: Bert Jansen, André van Pel, Liesbeth Timmerman, Jan Langeraar en Sjaak Veldt.


Opening Martijn opent de vergadering om 20.00uur. Het is zijn laatste jaarvergadering. We staan een moment stil bij onze overleden visvrienden met in het bijzonder Harry, Siem en Gert.
Mededelingen en ingekomen stukken

Martijn deelt de afwezigen met kennisgeving mee. Dia Teeling zet zich al 25 jaar in voor de vereniging, ook Gerrit zit er 20 jaar en Bianca zit al 15 jaar in het bestuur. Hiervoor ontvangen allen als waardering een dinerbon.
Notulen jaarvergadering 26 april 2018 Nico merkt op dat het contact opnemen met Donald Pranger geen nut heeft gehad omdat hij niet langer voorzitter is van HSV Haarlem.
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen van de Jaarvergadering 2017.
Financiën en toelichting Financieel jaarverslag 2018 Wouter licht het jaarverslag mondeling toe.
Begroting en realisatie 2018 Hierover zijn géén opmerkingen.
Balans 2018 Cees Schotanus > Allereerst dank voor het duidelijke verslag. De commissie Water- en Visstand heeft een positief saldo zeggen zij in eigen verslag, maar dit staat niet op de Balans. Wouter licht toe dat de commissies geen financieel verslag hoeft te maken en het is dus voor ons uitgegeven en staat daarom als 0 op de balans.
Cees schrikt daarvan en is van mening dat dit wel altijd gemeld moet worden. Als er iets over is, dient dit eigenlijk terug gestort te worden. Nico meldt dat dit eigenlijk een afspraak is die niet gemaakt had mogen worden. Dit moet teruggedraaid worden. Er dient wel een financiële verantwoording te komen per commissie.
De mening van het bestuur is dat er terugstorten niet nodig is. Maar er dient wel een financieel verslag ingediend te worden. Er wordt besloten dat er bij géén financieel jaarverslag vanuit de commissie, géén nieuw commissiegeld wordt uitgekeerd.

2
Begroting 2019 en 2020 Géén opmerkingen.
Contributie 2020 Cees Schotanus meldt nog vanuit SMWN dat de federatieve afdracht ook voor 2020 naar verwachting niet verhoogd zal worden. Dit moet nog in stemming worden gebracht op de ALV van SMWN.
Kascontrolecommissie 2018 Decharge wordt verleend aan het bestuur.
Benoemingen Bestuur Martijn gaat wat dieper in over de afgelopen 15 jaar als voorzitter. Jerry doet dan ook nog een woordje en reikt Martijn een bloemetje aan van alle leden.
Bianca is herkiesbaar, maar geeft aan ook eind dit jaar (31/12/2019) te stoppen als bestuurder van het bestuur van HSV Kennemerland.
Bert Jansen heeft wel gezegd tijdens de controle van de kas dat hij het penningmeesterschap wel wil doen, maar zonder verdere bestuur verplichtingen. Het bestuur zal hierover nog contact met hem opnemen, daar ook Wouter stopt per 31-12-2019.
Commissie Jaarverslagen Secretaris en ledensecretaris Géén opmerkingen Commissie Jeugdvissen Géén opmerkingen Commissie vliegvissen Géén opmerkingen Commissie baars Klein typefoutje onderaan de pagina. Joop waterman werd 3de tijdens de zomercompetitie met 347 baarzen. Commissie ouderen 55+ Géén opmerkingen Commissie water- en visstandbeheer Géén opmerkingen Commissie controleurs De Fortgaten blijft een heikel punt, maar gaat wel steeds beter. Wedstrijdcommissie Zoet Géén opmerkingen
Toekomst clubhuis Het bestuur ligt toe dat de toekomst van het Clubhuis onder vuur ligt. De duivenvereniging zal per juli 2019 de huur opzeggen. Er is besloten dat wij als HSV Kennemerland géén eigenaar willen worden van dit pand. De duivenvereniging is wel nog bezig met het zoeken van een andere eigenaar. Hierover is nog niets definitiefs.
Er zijn diverse andere opties voor ons om ruimtes te huren voor prijsuitreikingen e.d.
3
Besteding Eigen Vermogen Het eigen vermogen van HSV Kennemerland groeit gestaagd en zal, naar verwachting, ook de komende jaren nog door stijgen. Vanuit het bestuur komt de vraag of het wellicht een optie is om initiatieven te ondersteunen van bijv. een Animal Farm als zij financiële ondersteuning wensen. Uiteraard moet het initiatief wel enige waarde hebben voor onze vereniging.
Cor Martens oppert de commissiegelden te verhogen, omdat er vaak nog een eigen bijdrage aan de wedstrijdvissers wordt gevraagd. Het bestuur heeft liever een structurele oplossing voor alle leden en niet alleen de commissies.
Een contributieverlaging wordt geopperd maar binnen de vergadering tegengesproken. Liever gelijk houden dan verlagen.
Er wordt ook voorgesteld wat geld in reserve te houden vanwege de komende wijzigingen in het stadswater van Beverwijk. Daar kunnen mogelijk kosten aan verbonden zitten of kansen bieden om te investeren in bijv. vissteigers.
Vanuit de leden komt het voorstel de jaarlijkse donatie voor de Dierenambulance te verhogen, gezien zijn bijna altijd klaar staan voor ons. Op dit moment wordt er een minimale jaarlijkse donatie gedaan. Het voorstel om dit jaar €1500,- aan de Dierenambulance te doneren wordt bijna unaniem goedgekeurd. Deze donatie geldt éénmalig voor 2019.
Aanvullend wordt besloten dat de eigen wedstrijdbijdrage die commissieleden betaalde in 2018 in 2019 (eenmalig) aan de commissies wordt vergoed door het bestuur. De commissies dienen dit dan op papier te zetten zodat wij een indicatie hebben. Dit overzicht willen wij, als bestuur, graag hebben voor 01 mei 2019.
SportKader Nederland kan helpen bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Hiervoor is wel een investering nodig. Het bestuur zal dit nader raadplegen.
Rondvraag Nico: Mis de data van de 55+ op de website. [Teun: Deze komen nog] Verbazing over commissievergadering waar de witvissers geen uitnodiging hebben gehad. Jerry > Er is wel een melding geweest, maar inderdaad geen officiële uitnodiging.

Sluiting Martijn sluit de vergadering om 22.35uur.

Sorry, the comment form is closed at this time.