JAARVERSLAG 2017

 

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van hengelsportvereniging Kennemerland.

We staan er wederom goed voor. De financiële situatie kun je ‘gezond’ noemen en de ledenadministratie – die bij Sportvisserij Nederland is onder gebracht – draait na de nodige  opstartproblemen goed. Het blijkt wel lastig om met zo’n grote club te communiceren. Ons besluit om de kosten voor de jeugd zo laag mogelijk te maken was niet doordacht genoeg en paste niet in het ‘systeem’. Maar we staan nog steeds achter het idee en gaan door met het zoeken naar een oplossing die wel past en werkbaar is.

We hebben in 2017 met de federatie mee mogen denken over het toekomstige beleid. Waar leggen we de prioriteiten, hoe kunnen we elkaar en de sport versterken? Het samenwerkingsverband ‘De Vispas’ staat namelijk continue onder druk. Veel verenigingen willen bepaalde wateren uit de landelijke lijst halen.

Alleen hun eigen leden mogen dan (tegen betaling) in privé water vissen. De redenen hiervoor lopen uiteen van het aantrekken van extra leden tot het verminderen van de hengeldruk. Soms is een water namelijk zo populair of bijzonder dat er wel erg veel vissers van buiten op af komen. De redenen zijn dus best legitiem maar als deze beweging zich voortzet wordt het weer iedere vereniging voor zich.

Ik was er juist zo trots op dat wij als enige land in Europa met één Vispas vrijwel overal een jaar lang mogen vissen. En dat voor een prijs van een dag-visvergunning voor een meertje in Frankrijk. Daar moeten we ons voor blijven inzetten. Een hengeltje uitgooien moet niet moeilijker te regelen zijn dan één keer een vergunning aanschaffen voor een minimale vergoeding.

Ik dank mijn collega bestuursleden, commissie leden, (wedstrijd)vissers en vele vrijwilligers voor hun steun en inzet voor de vereniging.

Martijn van Bemmelen

Voorzitter HSV Kennemerland

 

 

Inhoudsopgave

 

Agenda jaarvergadering 26 april 2018    ………………………………………………………………………….pag. 02
Notulen jaarvergadering 2016                  ………………………………………………………………………….pag. 03

Financieel jaarverslag 2017                         ………………………………………………………………………….pag. 07

Begroting en realisatie 2017                       ………………………………………………………………………….pag. 08

Balans 2017                                                       ………………………………………………………………………….pag. 09

Begroting 2018 en 2019                                ………………………………………………………………………….pag. 10

Contributie 2019                                             ………………………………………………………………………….pag. 11

Kascontrolecommissie 2017                       ………………………………………………………………………….pag. 11

Benoemingen                                                  ………………………………………………………………………….pag. 11

Jaarverslag secretaris en ledensecretaris…………………………………………………………………………pag. 12

Jaarverslag zeeviscommissie 2017           ………………………………………………………………………….pag. 13

Jaarverslag jeugdcommissie 2017            ………………………………………………………………………….pag. 14

Jaarverslag vliegvisafdeling 2017              ………………………………………………………………………….pag. 16

Jaarverslag baarscommissie 2017            ………………………………………………………………………….pag. 17

Jaarverslag witvis voor ouderen 55+ commissie 2017     …………………………………………………pag. 19

Jaarverslag commissie water- en visstandsbeheer 2017               …………………………………………………pag. 22

Jaarverslag controleurscommissie 2017                ………………………………………………………………………….pag. 23

Jaarverslag witviscommissie 2017            ………………………………………………………………………….pag. 24

Adres en telefoonlijst                                  ………………………………………………………………………….pag. 28

 

Agenda jaarvergadering 26 april 2018

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 13 april 2017
 4. Financiën en toelichting

Financieel jaarverslag 2017

Balans 2017

Begroting en realisatie 2017

Begroting 2018 en 2019

Contributie 2019

 1. Kascontrolecommissie 2017
 2. Benoemingen

Bestuur

Commissie

 1. Jaarverslagen

Secretaris en ledensecretaris

Commissie zeevissen

Commissie Jeugdvissen

Commissie vliegvissen

Commissie baars

Commissie ouderen 55+

Commissie water- en visstandbeheer

Commissie controleurs

Commissie witvissen

 1. Rondvraag
 2. Sluiting


Notulen jaarvergadering 2016

 Notulen van de algemene ledenvergadering, gehouden op 13 april 2017, locatie clubgebouw aan de Hoflanderweg 13A te Beverwijk

Aanwezig: 18 aanwezigen

Afwezig met kennisgeving: Bert Jansen, Theo Breedijk, Kees Schotanus en Teun Kanon.

Opening
Martijn opent de vergadering om 20:05 uur. Martijn stelt zich voor, aangezien er nieuwe gezichten in de zaal zitten. Er wordt een moment stilte gehouden voor de overleden visvrienden.

Mededelingen en ingekomen stukken
De ledenvergadering is alleen voor de leden. Er is een gast als toehoorder aanwezig. Als iemand daar bezwaar tegen heeft, dan moet deze meneer de vergadering verlaten. De meneer heeft als reden dat hij geïnteresseerd is in deze vereniging en overweegt om lid te worden. De ledenvergadering heeft hier geen bezwaar tegen. De naam van deze meneer is Arnout Nootenbos.

Notulen jaarvergadering 14 april 2016
Cor Martens: Wat gebeurt er met de hoge acceptgirokosten (€5,00) van HSV Kennemerland?
Jerry licht toe dat deze extra kosten volledig ten goede komen aan de vereniging. Jan de Reus licht nog toe dat expliciet in het contract met Sportvisserij Nederland is opgenomen dat de extra acceptgirokosten 5 euro per vergunning bedragen. Hier was geen inspraak op. Nico Schouws merkt nog op deze inkomsten voor de vereniging wellicht duidelijker in de realisatie kan worden weergegeven.

Het bestuur gaat informeren hoe het zit met de kosten bij SportVisserij Nederland en zal dit, indien mogelijk, apart weergeven in de realisatie.

Financiën en toelichting

Wouter licht het financieel jaarverslag mondeling toe. Er staat een klein foutje in het verslag in de derde alinea. Het prijzengeld van de commissie Zoet is nog niet uitgegeven en is op advies van de kascontrolecommissie niet in de realisatie opgenomen. Het bedrag (€250,00) is wel als reservering op de balans opgenomen.

Nico Out: Gezien het grote positieve resultaat vraag ik me af of de bijdrage voor de wedstrijdcommissies niet verhoogd kan worden.
Nico Schouws: In de mindere jaren is er vaker gekort en nu is er maar 1 keer verhoogd. Dus dat zou best nog een keer kunnen.

Wouter: Het resultaat over 2016 is hoog, maar dit komt mede door de correctie over 2015 (de verkochte VBL’s bij Rik) die in de realisatie van 2016 is verwerkt. Verder zijn de commissievergoedingen twee jaar geleden al verhoogd.

Joop Joosten stelt een contributieverlaging voor alle leden voor.  
Wouter:  Vanwege de positieve resultaten hebben we al een aantal jaren de contributie niet verhoogd, zelfs niet gecorrigeerd voor de inflatie. Zoals al vaker aangegeven willen we het geld graag inzetten voor initiatieven voor verbetering van de viswateren, als er goede ideeën zijn en mensen die het willen uitvoeren.

Begroting en realisatie 2016

Geen verdere opmerkingen.

Balans 2016
Geen verdere opmerkingen.

Begroting 2017 en 2018

Geen verdere opmerkingen.

Contributie 2018
Jerry licht het verslag mondeling toe.
Ondanks de extra kosten (missende vergoeding VBL verkoop Rik) verhogen wij de contributie niet.

Theo Willemse: De opbrengst van de contributie lijkt niet reëel voor 2018. Er is een verlaging geraamd van ca. €2500, maar volgens mij is dat te optimistisch. De VBL-vergoeding van €1,00 euro per stuk vervalt, de afdracht aan de federatie wordt met €0,75 per vergunning verhoogd, en de prijs voor de jeugdvergunning wordt met €8,50 per stuk verlaagd. Nico Schouws merkt op de begroting voor 2018 slechts een inschatting is die volgend jaar nog kan worden aangepast in het komende jaarverslag.
Wouter zal gaan kijken of op de post contributie nog verder kan worden uitgesplitst in de realisatie.

Verslag kascontrolecommissie

De penningmeester krijgt de complimenten voor zijn werk.

Benoemingen

Bestuursleden

Wouter wordt unaniem herkozen.

Verslagen

Secretaris en ledensecretaris
Geen opmerkingen.

Commissie zeevissen
De eindstand over 2016 is:
1. Wil Brandjes
2. Hendrik Moolevliet

 1. Puck Verhart

  Jeugdvissen

Er zijn te weinig mensen voor de theorieavonden. Ook kwam de oproep te laat in de krant te staan. Het lijkt een goed idee om voor volgend jaar veel aandacht te besteden aan de verlaging van de contributie voor de Jeugd, en om dit actief te promoten.
Er wordt geopperd om meer samen te doen met het Snoekje op andere gebieden van het witvissen.
De initiatieven die genoemd worden zullen door het bestuur worden meegenomen en zullen worden nader geworden besproken.

Theo Willemse: SMWN heeft ook lesmateriaal voor karpervissers ter beschikking gesteld. Dit is gewoon te downloaden op de website.

Commissie vliegvissen

Geen opmerkingen.

Commissie baars

De regel van Zaanstad dat maximaal 4 wedstrijden per vereniging per jaar in hun water gevist mogen worden geldt nog steeds en dat is nog steeds jammer.

Commissie ouderen

Geen verslag en geen opmerkingen.

Commissie water- en visstandbeheer

Jack Valk: Wordt er nog nieuwe vis uitgezet?
Sportvisserij Nederland wil eerst een jaar kijken om te zien wat het effect is. Het effect van het aantal dode karpers op de totale visstand is misschien niet zo groot als het lijkt. Er volgt een discussie over viswater, vissterfte en verder.

Dennis wil graag meegenomen worden in de voortgang hiervan (uitzetten karper) als dit kan. Dit neemt het bestuur zeker mee en zal hem op de hoogte houden.

Commissie controleurs

Geen opmerkingen.

Commissie witvissen

Geen opmerkingen.

Website hsvkennemerland.nl
Ook Jack wordt nog even apart bedankt voor zijn werk aan de website.

Rondvraag

Nico Schouws:
1. Jerry was namens het bestuur bij de praatavond de Witviscommissie. Dit is zeer gewaardeerd.
2. De wedstrijden waar de commissie Zoet aan mee wil doen zijn niet doorgegeven aan de commissie (wedstrijd inschrijfformulieren).
Jerry geeft aan deze ook niet gehad te hebben en gaat hier verder achteraan.
3. Door de nieuwe opzet van de clubkampioenschappen is het voor veel leden vrijwel onmogelijk om hieraan mee te doen. De reden hiervan is vooral technisch, dit is met Jerry besproken en wordt nu niet herhaald. Verzocht wordt om dit bezwaar in te brengen bij de jaarvergadering van SMWN. Jerry gaat proberen om dit op de agenda van de vergadering te krijgen, dan bepaald het bestuur van SMWN of het een agendapunt wordt. Als dit niet lukt dan wordt het ingebracht bij de rondvraag.
4. Een compliment voor het bestuur om alle commissies draaiende te houden en alle commissies op zich.

Nico Out: Is de bijdrage aan de commissies voor alle commissies gelijk en is deze in verhouding met het aantal deelnemers en wedstrijden.
Wouter: Dat laatste. De vergoedingen verschillen per commissie, de commissie Zoet krijgt veruit de hoogste bijdrage vanwege het aantal leden en geviste wedstrijden.

Dennis:
Misschien is het idee om in een aantal wateren spiegelkarper uit te zetten, bijvoorbeeld in de Fort Gaten. Ik zou zo’n project toejuichen en wil hier ook graag aan bijdragen.

Martijn licht toe dat we niet zomaar ergens vis kunnen uitzetten omdat het water niet van ons is (maar van de gemeente of Landschap Noord-Holland). Om dit te kunnen doen hebben we toestemming nodig van meerdere partijen, zoals de gemeente en het hoogheemraadschap.
Joop Joosten/Puck Verhart: Het is wat lastig, maar je kan hier aan bijdragen en je mag het altijd proberen.

Paul Bel wil graag de barcommissie bedanken voor de hulp tijdens de prijsuitreiking van de Zeeviscommissie.

Sluiting
Martijn sluit deze jaarvergadering om 22:05uur.

Financieel jaarverslag 2017

 We hebben opnieuw een financieel mooi jaar achter de rug, met een hoger dan verwacht positief resultaat. Het resultaat is uitgekomen op €9.183 positief, waar vooraf €1.400 was begroot, en het eigen vermogen is toegenomen tot €86.578. De opvallendste verschillen in inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting zijn hieronder toegelicht. De precieze bedragen vindt u in de realisatie en de balans op de volgende pagina’s.

In 2017 zijn de inkomsten positiever uitgevallen dan verwacht vanwege hogere contributie-inkomsten en een hogere subsidie van de Gemeente Beverwijk. De rente is daarentegen snel gedaald, waardoor we in 2017 veel minder rente hebben ontvangen dan verwacht. Deze trend heeft zich doorgezet waardoor de rente-inkomsten in 2018 nog veel lager zullen zijn.

Bij de uitgaven valt op dat de kosten voor de jeugd fors lager zijn dan verwacht, maar dit komt vooral doordat we hiervoor bewust ruim hebben begroot. Dat doen we voor komend jaar opnieuw, dus als u een goed idee heeft om iets voor de jeugd te doen, dan is daar geld voor gereserveerd! Vorig jaar hebben we wel ons best gedaan om een deel van dit geld te besteden aan een verlaging van de contributie voor jeugdleden in 2018, van €13,50 tot €5,00. Wij hebben alles op tijd gedaan wat nodig is om dit te realiseren, maar door een misverstand bij Sportvisserij Nederland is dit helaas niet goed doorgevoerd. Voor volgend jaar zullen wij erop toezien dat de contributieverlaging wel wordt doorgevoerd.

Iets anders wat (ook dit jaar weer) opvalt is de overschrijding op de kosten voor medewerkersattenties. Wat mij betreft komt dit simpelweg omdat we hiervoor te weinig hebben begroot. De kosten komen bijna volledig door het etentje met vrijwilligers bij de Wereldkeuken in december. Wij vinden dat jaarlijkse etentje een belangrijk evenement wat we graag blijven doen. Daarnaast willen we ook weer een activiteit voor onze vrijwilligers organiseren, zoals de visuitjes in het verleden. We hebben voldoende financiële middelen en willen onze gewaardeerde vrijwilligers daarvan graag laten meeprofiteren. Daarom hebben we in de begroting voor de komende jaren een ruimer budget voor deze post opgenomen.

Verder blijkt uit de realisatie dat er geen bijzonderheden zijn. Net als voorgaande jaren is dat te danken aan een goede kostenbeheersing, en deels ook aan een ruime begroting. Zo zijn de promotiekosten, de kosten voor de Jeugd en de kosten voor de website ruim begroot omdat we het er met elkaar over eens zijn dat een ruim budget voor deze zaken gewenst is.

In de begroting voor 2018 en 2019 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De opvallendste zijn een verdere verlaging van de rente-inkomsten, een verhoging van de kosten voor medewerkersattenties en een hoger bedrag voor de huur van het clubhuis. De eerste twee heb ik hierboven toegelicht. De hogere huur van het clubhuis komt doordat de duivenvereniging, van wie wij het clubgebouw huren, de hogere energiekosten aan ons gaat doorberekenen (dit is in goed overleg afgesproken).

Ik sluit graag af met een compliment voor alle vrijwilligers, het bestuur en alle andere actieve betrokkenen voor hun inzet voor onze vereniging. Zonder jullie zouden zulke mooie resultaten niet mogelijk zijn geweest!

Wouter Huijzendveld (penningmeester)

Begroting en realisatie 2017

  REALISATIE 2017  
     
  Begroting 2017  
     
  Ontvangsten  
8000 Opbrengst Contributie  €       45.000
8100 Opbrengst Rente  €            250
8510 Diverse Baten  €         1.000
  Totaal ontvangen  €       46.250
     
  Uitgaven 2017  
4040 Afdracht Sportvisserij Ned.  €       28.500
4045 Incasso- en acceptgirokosten  €         3.000
4030 Het Visblad  €            300
4310 Porti/bezorgkosten  €            100
4170 Cursussen  €                 –
4060 Promotiekosten  €         2.000
4300 Drukwerk/kantoorkosten  €            200
4900 Consumpties  €            600
4140 Bijdrage wedstrijdcommissies  €         2.300
4150 Commissie Jeugd  €         1.200
4160 Commissie W&V  €            200
4090 Medewerkersattenties  €            500
4095 Bestuurskosten  €         2.500
4320 Telefoonkosten  €            150
4100 Vooraangegeven Jubilea  €            250
4020 Abonnementen  €              50
4080 Website  €            500
4920 Incidentele uitgaven  €            200
4110 Huur Clubhuis  €         1.800
4120 Huur Visrechten  €                 –
4130 Afschrijvingskosten  €                 –
4010 Reis/vergaderkosten  €            100
4330 Bankkosten  €            300
5000 Onvoorzien  €            100
  Totale uitgaven  €       44.850
     
  Verschil inkomsten vs. uitgaven  €         1.400

 

  Realisatie 2017  
     
   Ontvangsten   
8000 Opbrengst Contributie  €           48.670
8100 Opbrengst Rente  €                  95
8510 Diverse Baten  €             1.299
  Totaal ontvangen  €           50.063
     
  Uitgaven 2017  
4040 Afdracht Sportvisserij Ned.  €           29.067
4045 Incasso- en acceptgirokosten  €             1.973
4030 Het Visblad  €                250
4310 Porti/bezorgkosten  €                  78
4170 Cursussen  €                   –  
4060 Promotiekosten  €                100
4300 Drukwerk/kantoorkosten  €                262
4900 Consumpties  €                333
4140 Bijdrage wedstrijdcommissies  €             2.250
4150 Commissie Jeugd  €                563
4160 Commissie W&V  €                200
4090 Medewerkersattenties  €             1.304
4095 Bestuurskosten  €             1.650
4320 Telefoonkosten  €                  60
4100 Vooraangegeven jubilea  €                   –  
4020 Abonnementen  €                  15
4080 Website  €                456
4920 Incidentele uitgaven  €                319
4110 Huur Clubhuis  €             1.800
4120 Huur Visrechten  €                   –  
4130 Afschrijvingskosten  €                   –  
4010 Reis/vergaderkosten  €                  47
4330 Bankkosten  €                154
5000 Onvoorzien  €                   –  
  Totale uitgaven  €           40.880
     
  Verschil inkomsten vs. uitgaven  €             9.183

 Balans 2017

Rek. Omschrijving Balansdatum 1-1-17   Balansdatum 31-12-17
Debet Credit Debet Credit
100 Eigen vermogen    €   77.394 100    €             86.578
240 Computers/printers/copier    €            – 240    €                      –
241 Afschr. Computers/printers    €            – 241    €                      –
510 Vermogen commissies    €            – 510    €                      –
580 Vermogen Bedrijvenwedstrijd    €            –      €                      –
1000 Hoofdkas penningmeester  €              –   1000  €            –  
1010 Kas ledensecretaris  €             1   1010  €            1  
1020 Kas commissies  €              –   1020  €            –  
1080 Kas Bardienst  €           50   1080  €          50  
1100 Kas Bedrijvenwedstrijd  €              –      €            –  
1101 Rabo Verenigingspakket 30.80.08.375  €     50.653   1101  €    61.782  
1106 Rabo Bedrijfsrekening 1093.631.821  €     53.250   1106  €    53.345  
1300 Vooruit ontv. Contributie    €   32.172 1300    €             33.446
1330 Nog te betalen bedragen    €            – 1330    €                   84
1340 Vooruit betaalde bedragen  €              –   1340  €            –  
1350 Nog te ontvangen bedragen  €       5.612   1350  €     4.930  
  Totaal  €   109.566  € 109.566    €  120.108  €           120.108
             
             
           Controle:   €               9.183
             
             
  Nog te ontvangen 2017          
  Visrechten 2017  €     692,13        
  Geld RIK Hengelsport  €  4.237,50 * Nader te bepalen.    
   Totaal nog te ontvangen 2017  €  4.929,63        
             
             
  Nog te betalen 2017          
  Postzegels Jerry  €       78,00        
  Bargeld december 2017  €         5,90        
  Totaal nog te betalen 2017  €       83,90        
             
             
  Check Realisatie en Balans (4-kants)        
  Realisatie  €  9.183,44        
  Balans  €  9.183,44        
  Verschil  €            –          
             
             
             

 Begroting 2018 en 2019

Begroting 2018     Begroting 2019  
         
Ontvangsten 2018      Ontvangsten 2019   
Opbrengst Contributie  €       48.000   Opbrengst Contributie  €         48.000
Opbrengst Rente  €              –     Opbrengst Rente  €                –  
Diverse Baten  €         1.500   Diverse Baten  €           1.500
Totaal ontvangsten  €       49.500   Totaal ontvangsten  €         49.500
         
Uitgaven 2018     Uitgaven 2019  
Afdracht Sportvisserij Ned.  €       29.000   Afdracht Sportvisserij Ned.  €         29.000
Incassokosten  €         2.000   Incassokosten  €           2.000
Het Visblad  €            300   Het Visblad  €              300
Porti/bezorgkosten  €            100   Porti/bezorgkosten  €              100
Cursussen  €              –     Cursussen  €                –  
Promotiekosten  €         1.000   Promotiekosten  €           1.000
Drukwerk/kantoorkosten  €            300   Drukwerk/kantoorkosten  €              300
Consumpties  €            600   Consumpties  €              600
Bijdrage wedstrijdcommissies  €         2.300   Bijdrage wedstrijdcommissies  €           2.300
Commissie Jeugd  €         1.200   Commissie Jeugd  €           1.200
Bijdrage commissie W en V  €            200   Bijdrage commissie W en V  €              200
Medewerkersattenties  €         2.500   Medewerkersattenties  €           2.500
Bestuurskosten  €         2.500   Bestuurskosten  €           2.500
Telefoonkosten  €            150   Telefoonkosten  €              150
Vooraangegeven Jubilea  €            250   Vooraangegeven jubilea  €                –  
Abonnementen  €              50   Abonnementen  €                50
Website  €            500   Website  €              500
Incidentele uitgaven  €            500   Incidentele uitgaven  €              200
Huur Clubhuis  €         2.000   Huur Clubhuis  €           2.000
Huur Visrechten  €              –     Huur Visrechten  €                –  
Afschrijvingskosten  €              –     Afschrijvingskosten  €                –  
Reis/vergaderkosten  €            100   Reis/vergaderkosten  €              100
Bankkosten  €            300   Bankkosten  €              300
Onvoorzien  €            100   Onvoorzien  €              100
Totaal uitgaven  €       45.950   Totaal uitgaven  €         45.400
         
Verschil inkomsten vs. uitgaven  €         3.550   Verschil inkomsten vs. uitgaven  €           4.100

 Contributie 2019
Zoals eerder in de jaarvergadering op 19 april 2012 is afgesproken, zal het bestuur zich ieder jaar beraden of de contributie voor het komende jaar wordt verhoogd. Sportvisserij Nederland  heeft  per 1 januari 2018 de handelingsvergoeding voor de verenigingen van € 1,- laten vervallen en de afdracht aan MidWestNederland is ook verhoogd.

In de ledenvergadering van 13 april 2017 was voorgesteld de contributie voor jeugdleden voor 2018 vast te stellen op € 5,-. Helaas is door een misverstand bij Sportvisserij Nederland het deel voor onze vereniging op € 5,- gezet en kwam de totale contributie voor de jeugd dus uit op € 12,-.

Gezien de eerdere afspraken heeft het bestuur besloten de contributie voor de volwassen leden in 2019 gelijk te houden. Voor de jeugd stelt het bestuur voor de contributie in 2019 vast te stellen op  € 7,-. Dat zijn de totale afdrachtskosten aan de federatie MidWestNederland en Sportvisserij Nederland.

Kascontrolecommissie 2017

Op maandag 19 maart 2018 is ten huize van de penningmeester de kascontrole uitgevoerd door ondergetekenden.

Wij willen de penningmeester complimenteren met de wijze waarop hij de financiële administratie voert en de wijze waar op hij het aan ons presenteert.
De administratie is door ons gecontroleerd en zonder aanpassingen akkoord bevonden.
Wij adviseren de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor de financiële administratie over het jaar 2017.

Getekend,

De kascontrolecommissie 2017:
Nico Schouws                                                                  Bert Jansen

 Benoemingen

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat  uit 4 leden.

Volgens schema treden zowel Martijn van Bemmelen als Jerry de Jong af.

Jerry de Jong stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Martijn stelt zich herkiesbaar voor een periode van maximaal één jaar. Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van bij voorkeur twee personen.

ommissie witvissen voor ouderen 55+
De heer André van Pel is als lid en secretaris toegetreden tot deze commissie.

Commissie zeevissen.

De commissie zeevissen heeft aangegeven deze activiteit te beëindigen.

Jaarverslag Secretaris
De algemene ledenvergadering is gehouden op 13 april 2017. Er waren 18 leden aanwezig.

Het bestuur is het afgelopen jaar zes maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering.

Bestuursleden hebben de ledenvergaderingen de federatie MidWestNederland bezocht.

Veel tijd ging zitten in aanpassingen van de statuten. Wel is veel extra viswater ingebracht.

De  goede contacten met andere verenigingen bij de thema-avonden leiden tot beter inzicht in bepaalde problematiek.

Zo wordt het beheer van viswater en uitzet van extra vis samen besproken en verder onderzocht.

Voor 2018 is het jeugdvissen als gezamenlijk thema een belangrijk onderwerp.

Bestuursleden zijn met verschillende commissieleden 2 maal bijeen geweest vanwege het gebruik van het clubgebouw.

Ook zijn bestuursleden 2 maal meegegaan ter voorbereiding van de jeugdvisdag van MidWestNederland in Uitgeest.

Woensdag 19 april 2017 is een interview op radio Beverwijk gegeven ter promotie van het vissen en onze vereniging.

Op zondag 14 mei 2017 hebben leden van onze vereniging weer meegedaan aan de Sportfair voor de jeugd bij sporthal de Walvis.

Donderdag 8 december 2017 zijn bestuursleden, vrijwilligers en hun partners samen gaan eten in Wereldrestaurant Beverhof  in Beverwijk.

Ledensecretaris

 Het ledenaantal is in 2017 iets afgenomen.

 

Categorie 2016   contributie   Categorie 2017   contributie
Tot 14 jaar 126 leden € 13,50   Tot 14 jaar 102 leden € 13,50
Vanaf 14 jaar 1344 leden € 33,00   Vanaf 14 jaar 1354 leden € 33,00
Ereleden 2 leden 0   Ereleden 2 leden 0
                 
Totaal 1472 leden     Totaal 1458 leden  

 

Jaarverslag zeeviscommissie 2017

 Op 24 september 2017 is de zeevis competitie weer gestart.

Voor  deze competitie staan er 15 wedstrijden gepland. We vissen twee weken achter elkaar en dan een week niet.

Op de planning staan ook strand en avondwedstrijden op het programma. De competitie af op 25 februari met de prijsuitreiking.

Helaas stond in het vorige verslag geen uitslag van de zeeviscompetitie. Voor het drukken van het jaarboekje was de competitie nog niet afgelopen.

Uitslag competitie 2016

1 Wil Brandjes, 2 Hendrik Moolevliet, 3 Puck Verhart.

Helaas had de start van de nieuwe competitie te kampen met wat tegenslagen. Het ploegje was aardig uitgedund door ziek en andere belangen.

Toch de competitie gestart met 6 welwillende vissers.

Verder werkte de weersomstandigheden niet altijd mee om op de geplande data ook de gewenste locatie te kunnen gebruiken.

Uitwijkingen naar het NZ kanaal of IJmuiden havengebied waren meerdere malen noodzakelijk.

Ondanks alle bovenstaande uitdagingen toch een competitie kunnen uitvissen.

Uitslagcompetitie 2017

1  Puck Verhart                6549cm                276 stuks

2 Jan de Reus                    5567cm                247 stuks

3 Paul Bel                            4457cm                191 stuks

4 Nico Gertenbach         3964cm                173 stuks

5 Wil Brandjes                  3292cm                141 stuks

ezien het beperkte aantal vissers zie ik ons echter genoodzaakt om deze competitie ook als onze laatste te beschouwen. We hebben nog een poging gedaan om samen met een bevriende hengelsportzaak nog een volgende competitie door te gaan maar helaas, door het wegvallen van een belangrijke schakel hierin, is dit niet door gegaan.

We bedanken het bestuur voor het vertrouwen in de commissie Zeevissen van HSV Kennemerland.

Zeeviscommissie Jan de Reus, Puck Verhart, Paul Bel.

 

Jaarverslag jeugdcommissie 2017

 Medewerkers

Media en uitslagen:    Jack Valk, Jerry de Jong

Materiaalbeheer:         Paul Bel

Docent:                          Siem Strootman, Jerry de Jong

Begeleiders:                  Tom Moolevliet, Gerrit van Weert, Joop Joosten, Jack Valk,

                                         Paul Bel, Siem Strootman, Paul Iskes, Jerry de Jong

Activiteiten.

Ook in 2017 was de opkomst voor de theorieavonden laag. Bij het vissen was de opkomst  met 11 vissertjes iets hoger maar beduidend lager dan in voorgaande jaren. Voor het komende jaar zal moeten worden bekeken of en hoe de opzet kan worden aangepast.

Er zijn 3 theorielessen geweest, 6 wedstrijddagen en afsluitend een koppelwedstrijd.

Jeugdcompetitie.

In totaal zijn in 6 wedstrijden door 11 vissertjes 799 vissen gevangen.
De wedstrijden waren op verschillende locaties te weten: het Overbos, de Waranda en het Willem-Alexanderplantsoen.

Eén wedstrijd werd vanwege het slechte weer doorgeschoven.

Uitslag jeugdcompetitie.

 1. Chiara Smit.     132 vissen goed voor 1430 punten.
 2. Matteo Smit      103 vissen goed voor 1100 punten.
 3. Dylan Smit.         99 vissen goed voor 1065 punten.

Koppelwedstrijd.

Op 27 juni is bij mooi weer de koppelwedstrijd gehouden in het viswater bij de Waranda, Er deden 11 koppels mee. Naast de vissende koppels waren er ook veel toeschouwers.

De uitslag werd geheim gehouden tot de prijsuitreikingen op de volgende dag.

Uitslag koppelwedstrijd.

 1. Matteo Smit en pappa Tom. 59 vissen goed voor 605 punten.
 2. Quinten Hoek en pappa Jeroen. 28 vissen goed voor 300 punten.            
 3. Dylan Smit en Paul Bel.                 29 vissen goed voor 290 punten.

Diploma’s, Joop Waterlander beker en prijsuitreiking.
Op 28 juni was het druk in het clubhuis aan de Hoflanderweg. Allereerst werden de diploma’s uitgereikt aan de vissertjes die de theoriecursus hadden gevolgd.

Daarna is de Joop Waterlander beker door de vorige winnaar Sien Ruijgrok overhandigd aan de winnaar van 2017 Jarod Christoffels. Jarod mag deze wisselbeker een jaar lang bewaren.

In de volgorde van de uitslag mochten de vissers hun prijs kiezen. Met alle mooie prijzen was dat nog niet zo eenvoudig.
Jeugdvisdag 17 september in Uitgeest.
Op zondag 17 september hebben 15 jeugdvissers van onze vereniging een fijne dag gehad in Uitgeest. Totaal waren 90 jonge vissers aanwezig.
Er werd gevist met de vaste hengel. Werpen met de werphengel kon worden geoefend. De kinderen mochten onderlijnen voor het statisch vissen op karper maken. Het leukste vonden de kinderen natuurlijk het vissen met kunstaas vanuit een motorboot op het Uitgeestermeer.
Blij maar moe en voorzien van een tas met visspullen gingen de kinderen weer naar huis.

Namens de medewerkers: Jack Valk en Jerry de Jong

Jaarverslag vliegvisafdeling 2017

 Algemeen

De vliegvisafdeling van de hengelsportvereniging Kennemerland  bestaat nog steeds uit een vaste kern van ongeveer 22 personen. Vanaf september tot april komen deze vliegvissers bijeen op de bindavonden in het clubhuis. Vanaf mei tot en met augustus doet een deel van de vissers mee met de onderlinge viswedstrijden. Deze bindavonden en viswedstrijden zijn  op maandagavond.

Bindavonden

De vliegbinders van Kennemerland komen om de twee weken bijeen in het clubhuis. Een deel van de aanwezigen gaat toch regelmatig vliegen binden. Andere onderwerpen die met (vlieg) vissen te maken hebben, worden ook behandeld. Een deel van de aanwezigen komt meer om te praten over de vangsten van de voorbije weken en de mogelijkheden te bespreken  om de komende weken weer samen langs de waterkant te staan.
De bindavonden zijn geweest op de maandagavonden 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 3 en 24 april. Na de zomervakantie zijn de vliegbinders doorgegaan op 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 en 18 december.

Op 13 februari is Frank van der Waals langs geweest. Hij gaf uitleg over het maken van grote vliegen (streamers) met zogenaamde wiggle-tails. Alle aanwezigen gingen daarna ook aan de slag om deze vliegen te maken.

Het gebruiken van deze kunststof staarten wordt ook gedaan bij het vissen met kunstaas.

De staarten worden in verschillende maten en kleuren gemaakt en kunnen eenvoudig aan de streamer worden bevestigd en gewisseld. Dit kan positief werken op de vangsten.

Op 6 november was André Miegies te gast om de vliegvissers bij te praten over het vliegvissen op grote baars. Met groot wordt hier bedoel vissen van 40 tot 50 centimeter.

Hiervoor worden vrij zware Vliegvishengels gebruikt en streamers van 15 centimeter lang.

Veel soorten streamers worden getoond en 2 typen streamers worden door André gebonden. Vanwege de tijd blijft het bij voordoen en binden onze vissers zelf niet.

Activiteiten

Behalve  de zomercompetitie is er door de vliegvissers veel samen gevist. Afhankelijk van de vrije tijd van de vliegvissers en het seizoen is op veel verschillende plekken gevist.

De methode, gewichtsklasse en types vliegen waren afhankelijk van de te vangen vissen.

Bij het vissen in het buitenland is vooral forel en vlagzalm gevangen.

Weer werden gezamenlijke visreizen gemaakt naar Thüringen in Duitsland en het eiland Aero in Denemarken.

Zomercompetitie

Vanaf 22 mei tot en met augustus is de zomercompetitie van  9 wedstrijden gevist.

Alle wedstrijden zijn gevist in zoet water. Tien vliegvissers hebben aan één of meerdere wedstrijden mee gedaan. De heer Peter van Stralen  is in 2017 winnaar geworden van deze competitie.

Namens de commissie vliegvissen: Jerry de Jong

 

Jaarverslag baarscommissie 2017

 Overlegvergadering     

De baarscommissie heeft voor het seizoen 2017 zijn overlegvergadering met de baarsleden gehouden op dinsdag 8 februari 2017.

Ook voor dit seizoen werd besloten om 14 wedstrijden te vissen met 4 slechtste wedstrijden als aftrek, waarbij de vislocatie niet van tevoren bekend worden gemaakt. Verzamelen bij parkeerplaats ‘Tolhek’ Heemskerk.

 Jan Delij Memorial Cup   

De “Jan Delij Memorial Cup”, is dit jaar op zaterdag  18 maart gevist.  Gevist is er in de Noordervaart, met 11 deelnemers werden er 429  baarzen gevangen.
Uitslag:

 1. Valk – 96 baarzen
 2. Jannes Diekema – 51 baarzen
 3. Joop Waterman – 50 baarzen
 4. Edwin Teeling – 50 baarzen

Edwin had geen zin in barrage vissen en zo werd Joop Waterman derde en Edwin Teeling nam genoegen met de vierde plek.

Gemiddelde van 39  baarzen gevangen door 11 deelnemers. Grootste baars werd gevangen door P. Verhart, hij ving een baars van 16 cm. Kosten 5 euro die totaal aan deze wedstrijd is besteed.

 Selectie Baars / NK Baars.  

De selectie baars werd dit jaar op 3 september 2017 gevist aan de Zienervaart in Uitgeest met  39  deelnemers. Jeroen Hoving wist hier de wedstrijd te winnen met 40  baars en Cor Zomerdijk werd tweede met 34 baars ( hoogste stek 16 ) en Jan Meijer werd derde met 34 baars. (Hoogste stek 13 ).

Van onze vereniging deed 1 baarsvisser mee, t.w. Jannes Diekema . Jannes Diekema werd 5e met 31 baars.  

Het NK Baars  werd gehouden  op 7 oktober 2017 aan de Knollendammervaart. Winnaar was Nico v.d. Stoop met 139 baars, tweede werd Jeroen Hoving met 116 baars en de derde plaats was voor

Buijs met 107 baars. Van onze vereniging deed 1 baarsvisser mee, Jannes Diekema werd 24e met 60 baars.

Zomercompetitie

14 wedstrijden, waarvan 4 aftrek.

Het wedstrijd seizoen 2017  was voor de baarsafdeling een goed  jaar, met als uitschieter wedstrijd nr. 14 aan de Fielkerweg Akersloot en bij v.d. Lem in Uitgeest, die leverde 1905  baarzen op met een gem. van 191 baarzen.

De totaalstand van de competitie was 4665 baarzen. Gem. 11 deelnemers.

Eerste prijs en wisselbeker was voor Edwin Teeling die zich voor een jaar beste baarsvisser mag noemen met 722 baarzen (na aftrek 666), tweede werd Jack Valk met  743 baarzen (na aftrek 664) en op de derde plaats Tom Moolevliet met 589 baarzen(na aftrek 577). De grootste baars werd gevangen door Frans Rusman en was 22,2 cm.  Alle wedstrijden bij elkaar opgeteld zijn er 5626 baarzen gevangen.

Jan Teeling Bokaal 

Deze bokaal werd geschonken door Sportvisserij Nederland i.v.m. 75 jarig bestaan HSV Kennemerland. Winnaar is Edwin Teeling geworden, hij wist 48 baarzen te vangen en op de tweede plek Joop Waterman met 46 baarzen, derde werd  Jack Valk met 43 baarzen. Totaal van 397 en een gem. van 57. Inschrijfgeld € 5,– p.p. die volledig voor deze wedstrijd werd gebruikt.

 Koppelwedstrijd 

Dit jaar zou de koppelwedstrijd gevist worden  op 21 Oktober 2017.

Vanwege het feit dat er slechts 7 deelnemers waren is er besloten om de koppelwedstrijd dit jaar over te slaan.

Wintercompetitie  2017

10 wedstrijden, waarvan 2 aftrek.

De wintercompetitie werd door  9 vissers gevist  en in deze competitie mag met made of worm gevist worden. Uitslag:

 1. Jannes Diekema met 10 klassementspunten (237 baars).
 2. Edwin Teeling met 13 klassementspunten (188 baars).
 3. Jack Valk met 23 punten (150 baars) .

De beker voor de grootste baars ging naar Harry van Dessel met 27 cm. Uitschieter was wedstrijd 8 met 431 baarzen in De Rijp,  met een gem. van  62 baars per visser. De totale vangst was 1247 baarzen.

 Sint Nicolaas wedstrijd

Uitslag:

 1. Puck Verhart met 26 baarzen
 2. Paul Bel met 18 baarzen.
 3. Jannes Diekema met 16 baarzen.

Totaal  135 baarzen. Gem. van 10 baarzen.

Inschrijfgeld bedroeg  €  5,– en werd uitsluitend voor deze wedstrijd gebruikt. 12 Deelnemers. Zaterdagavond  werd de prijsuitreiking gehouden in het clubhuis aan de Hoflanderweg. Ook nu werden de partners gevraagd om mee te komen en daar werd toch weer door wat vrouwen gehoor aan gegeven, er waren met de prijsuitreiking 20 pers. aanwezig.

De commissie kijkt terug op een succesvolle competitie en een gezellige prijsuitreiking. De commissie wil zich voor het nieuwe seizoen 2018 wederom voor de baarsvissers inspannen om een gezellige en sportieve baarscompetitie te organiseren.

De baarscommissie: Jack Valk, Harry van Dessel, Edwin Teeling, Gerrit van Weert

 

Jaarverslag witvis voor ouderen 55 + commissie 2017

 De competitie begon zoals gebruikelijk met de wedstrijd om de Manny Kanon Bokaal. De wedstrijd werd gevist in de vijver bij de Fredericahof in Heiloo waar de vangsten bijzonder slecht waren. Er werden slechts 2 vissen gevangen. Éen door André van Pel en één door Jack Valk.
Omdat de gevangen vis van André groter was dan die van Jack werd de bokaal uitgereikt aan André en werd Jack tweede.

 De 1ste competitie wedstrijd werd gevist in het water langs de Rosamanussingel te Heemskerk waar de vangsten slecht waren.
Uitslag:

 1. Paul Hakkenberg
 2. Tom Moolevliet
 3. Harry van Dessel.

De 2de wedstrijd werd gevist in de Stet te Limmen en ook daar was de vangst wederom slechts.

Uitslag:

 1. Gerrit van Weert
 2. André van Pel
 3. Tom Moolevliet.

De 3de wedstrijd visten we weer in Heemskerk, toen waren de vangsten wel beter dan voorgaande wedstrijden.

Uitslag:

 1. Toon Colonnello
 2. Gerrit van Weert
 3. Paul Hakkenberg

De 4de wedstrijd werd gevist in het Buiten Spaarne te Haarlem weer met slechte vangsten.
Uitslag:

 1. André van Pel
 2. Paul Hakkenberg
 3. Harry van Dessel en Jack Valk

De 5de wedstrijd weer gevist in Heemskerk met goede vangsten. De 100 vissen werden net niet gehaald maar met 98 vissen was de uitslag als volgt:

 1. Teun Kanon
 2. Jack Valk
 3. Tom Moolevliet.

Hier ving Harry van Dessel een brasem van 56cm.

De 6de wedstrijd werd gevist in de Kuil te Uitgeest waar voor het eerst tijdens deze competitie meer dan 100 vissen werden gevangen.
Uitslag:

 1. Tom Moolevliet – 103 vissen
 2. Bert Castricum
 3. Toon Colonnello

De 7de wedstrijd was weer een thuiswedstrijd in Heemskerk waar ook nu weer goed werd gevangen. André Pel wist hier een zeel te vangen van 53cm.
Uitslag:

 1. Jack Valk – 158 vissen
 2. Frans Rusman – 126 vissen
 3. Tom Moolevliet – 123 vissen

Na 7 wedstrijden, we zijn op de helft van de competitie, is de tussenstand als volgt (uitslag zonder aftrek):

 1. Toon Moolevliet – 335 vissen
 2. Toon Colonnello – 301 vissen
 3. Teun Kanon – 282 vissen.

De 8ste wedstrijd werd gevist in de vijver bij de Fredericiahof in Heiloo. Werd er tijdens de Manny Kanon bokaal zeer slecht gevangen, nu viel dat reuze mee.
Uitslag:

 1. Frans Rusman – 86 vissen
 2. Toon Colonnello – 82 vissen
 3. Teun Kanon – 52 vissen.

De 9de wedstrijd weer gevist in Heemskerk met redelijke vangsten.

Uitslag:

 1. Gerrit van Weert
 2. Frans Rusman
 3. Bert Castricum

De 10de wedstrijd werd gevist in de Westerwatering te Zaandam met weer zeer goede vangsten boven de 100 vissen.

Uitslag:

 1. Tom Moolevliet – 139 vissen
 2. Teun Kanon – 124 vissen
 3. Toon Colonnello – 115 vissen.

De 11de wedstrijd weer gevist in het water langs de Rosemanussingel te Heemskerk. Ook nu weer zeer goede vangsten.

Uitslag:

 1. Frans Rusman
 2. Toon Colonnello
 3. André van Pel

De 12de wedstrijd gevist in het Stet te Limmen waar ook de 2de wedstrijd is gevist. De vangsten vielen erg tegen in tegenstelling tot de 2de wedstrijd. Er waren 2 deelnemers met meer dan 100 vissen.
Uitslag:

 1. Tom Moolevliet
 2. Frans Rusman
 3. Gerrit van Weert

De 13de wedstrijd werd gevist in de Kuil te Uitgeest met slechte vangsten. Alleen Tom Moolevliet wist er 79 te vangen, de rest zat allemaal onder de 20 vissen.
Uitslag:

 1. Tom Moolevliet
 2. Bert Castricum
 3. Rob Sprenger

De 14de en laatste wedstrijd werd gevist in Heemskerk met goede vangsten.
Uitslag:

 1. Bert Castricum
 2. Toon Colonnello
 3. Tom Moolevliet.

Op 24 augustus dan als slot van de competitie nog een koppelwedstrijd die gevist werd in de Broekpolder met buitengewone vangsten.

Uitslag:

 1. Teun Kanon / Gerrit van Weert – 374 vissen
 2. Jack Valk / Bert Castricum – 328 vissen
 3. Frans Rusman / André van Pel – 307 vissen.

Einduitslag na 14 wedstrijden:

 1. Tom Moolevliet – 850 punten
 2. Toon Colonnello – 723 punten
 3. Frans Rusman – 672 punten.

De bokaal voor de grootste vis werd gewonnen door Harry van Dessel met een brasem van 56cm.
De prijsuitreiking werd onder genot van een hapje en een drankje gehouden en iedereen ging met een mooie grote tas met levensmiddelen naar huis. De hapjes en drankjes werden verzorgd door Dia en daarvoor onze hartelijk dank.

Jaarverslag commissie water/ en visstandsbeheer 2017

 

Voorzitter                                     Joop Joosten

Secretaris/penningmeester  Puck Verhart

Leden                                             Paul Bel en Jack Valk

Activiteiten

 • We hebben dit jaar weer meegedaan met de Sportfair met Stichting Welzijn. De Sportfair wordt elk jaar groter en trekt elk jaar meer publiek. Hierdoor konden we meer kinderen kennis laten maken met vissen en alles wat erbij komt. In 2018 gaan we weer.
 • 2017 was een goed jaar, er waren weinig meldingen van dode vis. Wel wat dode vis in de sloot aan Spoorsingel door de aanleg van de fietstunnel.
 • We hebben maandelijks het zuurstofgehalte in de vijvers gemeten. Het gemiddelde gehalte lag net als vorig jaar tussen de 72 en 93%.

Financiële zaken

 

Inkomsten Uitgaven
Saldo 2016 € 121,00 Km vergoeding P. Bel € 31,00
HSV Kennemerland € 200,00 Km vergoeding J. Joosten € 15,00
    Km vergoeding P. Verhart € 31,00
Totaal € 321,00 Totaal € 77,00

We sluiten het jaar 2017 af met een positief saldo van 244,00 euro.

Inventaris

 • 2 schepnetten
 • 2 zuurstofmeters
 • 1 waadpak (de andere lek gegaan)
 • 1 visemmer
 • 1 zuurstofpomp

 Jaarverslag controleurscommisie 2017

 Door: Joop Joosten (voorzitter) en Puck Verhart (secretaris)

Bij de vijvers, sloten en andere waterpartijen in Beverwijk en een gedeelte van de Broekpolder hebben wij geen noemenswaardige problemen gehad. Wel nog steeds veel zwerfvuil bij de Fortgaten en de Ringsloot.

De door Sportvisserij MidWest Nederland aangewezen controleurs zijn:

 

J. Joosten (voorzitter) J. Ligthartstraat 813 1964 HT Heemskerk 0251-240713
J. Teeling Antillenstraat 1 1944 XA Beverwijk 0251-249641
P. Bel Munnikenweide 63 1947 GK Beverwijk 06-10534625

Jaarverslag witviscommissie 2017

 Een terugblik op de activiteiten van de wedstrijdcommissie Zoet in 2017.

Er werd gestart met de praatavond. Een goede opkomst, een goede inbreng van de aanwezige leden en een vlot verlopen vergadering. Met aansluitend de prijsuitreikingen voor de diverse competities. Daarna gezellig wat drinken en sterke verhalen, maar ook tactische tips uitwisselen.

Voorjaars-koppelwedstrijd 2017

Op zondag 5 maart is de voorjaars-koppelwedstrijd gevist in de Zaan te Wormerveer. Bij deze wedstrijd loot een visser uit de A-klasse met een B-visser om zo van elkaar wat te kunnen opsteken.

Over het hele parcours werd vis gevangen, maar het was zeuren en alles moest je uit de kast halen om de vis tot aanbijten te verleiden. Het heerlijke weer en de goede sfeer zorgde voor vrolijke gezichten want ondanks tegenvallende vangsten zag je het plezier af stralen van onze vissers. Verenigingsvissen is zo slecht niet en een aanrader voor iedereen.

De winst ging vandaag naar het koppel Gert Lute en Ton van de Nieuwboer met bijna 10 kilo. Tweede het koppel Tom Moolevliet en Cor Martens en derde eindigde Thiery Gradel en Nico Schouws. Voor het koppel welke een na laatste eindigde was er een aanmoedigingsprijs in de vorm van zakken lokvoer. Deze prijs ging naar Juan Cabrera en Toon Colonello.

Openingswedstrijden 2017.

De openingswedstrijden werden gekenmerkt door een prima opkomst, maar liefst 20 deelnemers. De wedstrijden kenden dit jaar een spannend verloop. Het was Nico Schouws die na twee wedstrijden de kampioen werd van de openingswedstrijden. Vermeldenswaardig is het eind gewicht van Nico dat ruim 37 kilo bedroeg in twee wedstrijden.

Keurig tweede eindigde Jeroen Storck en de derde plaats ging naar Ton van de Nieuwboer. De wedstrijdcommissie kijkt terug op twee leuke wedstrijden die gekenmerkt werden door veel vis, een goede sfeer en mooi weer, wat kan men zich nog meer wensen.

 Zomercompetitie 2017.

Gelijk vanaf de eerste wedstrijd was er sprake van een goede opkomst en in vergelijking met andere jaren vielen de vangsten tegen. De keren dat er twee netten te water moesten waren dit jaar helaas uiterst zeldzaam. Grotendeels is het gelukt de competitie op zondagen te vissen dat er sprake was van uitstekende weersomstandigheden. Tot het einde toe bleef het dit jaar spannend.

Tot halverwege de competitie leek het of Jeroen Storck dit jaar met overmacht zou zegevieren. Maar na een keer verslapen bleek hij zichzelf helaas niet meer te kunnen motiveren en haakte de laatste wedstrijden zelfs af. Dat gaf anderen kansen en zorgde voor een uiterst spannend verloop in de B-Klasse. Dus was er tot de laatste wedstrijd nog  volop strijd voor het verenigingskampioenschap, de kampioen van de A-klasse en B-Klasse.

Daarnaast was er nog een promotieplaats te vergeven. Vier kanshebbers deze laatste wedstrijd doordat Andre van Pel en Bert Jansen de laatste wedstrijden steken lieten vallen zijn Gert Kraay en Juan Cabrera plots ook in de race voor een promotieplek. De loting was in het voordeel van Juan Cabrera en Andre van Pel die direct naast het kop- en staartnummer loten.

Voor de A-klasse wist Cor Martens  door zijn tweede plek in de laatste wedstrijd de A-Klasse te winnen met slechts 10 klassementspunten. Door zijn eerste plaats deze laatste wedstrijd wist Nico Schouws zich op te werken naar een tweede plaats. De derde plek gaat naar de jaarlijks steeds beter vissende Michiel Kraay.  In de B-klasse mag Ton van de Nieuwboer zich de nieuwe kampioen noemen.

Ondanks zijn afwezigheid weet zijn directe concurrent Alfred van Wersch daar in de laatste wedstrijd geen gebruik van te maken. Zodoende eindigt Alfred als tweede in de B-Klasse. Beide heren waren voorgaande de laatste wedstrijd al zeker van promotie en gaan in 2018 hun geluk in de A-klasse beproeven. De derde die promoveert werd verrassend Juan Cabrera, die zo een goed seizoen bekroond.

Met afwezigheid bij diverse wedstrijden weet Juan door zeer sterk te vissen te promoveren, de laatste wedstrijd weet hij zelfs met overmacht de wedstrijd te winnen. Waar twee strijden, te weten Bert Jansen en Andre van Pel, ging een derde er met de promotieplek vandoor. Bert en Andre waren het helemaal kwijt en zijn afgedaald naar plaats zes en zeven in de B-klasse. Ton, Alfred en Juan van harte gefeliciteerd en welkom in de A-klasse. Waar vissers promoveren, degraderen anderen dat zijn dit jaar Harrij van Dessel, Toon Colonello en Teun Kanon. Verenigingskampioen over 2018 werd Cor Martens. Naast deze mooie titel wist Cor Martens in 2017 ook het dobberkampioenschap te winnen.

Al met al een zeer spannend slot wat betreft de laatste promotieplaats afgelopen jaar.

De wedstrijdcommissie kijkt terug op een seizoen met mooi weer en overwegend redelijke vangsten. Elke deelnemer heeft weer een tiental heerlijke visochtenden gehad, met een sportieve sfeer, elkaar lekker dollen en vooral lekker gezellig en plezierig vissen. Door Sjaak Veldt waren er elke wedstrijd mooie prijzen gekocht, voor de eerste en een na laatste van elk vak en dat elke wedstrijd, waar vind je dat voor slechts 15 euro inleggeld.

Zomeravondcompetitie 2017.

Een redelijke opkomst, goed weer en van matige tot redelijke vangsten zijn de belangrijkste kenmerken van de zomeravondcompetitie. De kampioen was pas na het vervissen van de laatste wedstrijd bekend, het was heel spannend dit jaar.

De zomeravondcompetitie werd dit jaar gewonnen door nieuwkomer Peter Krijgsman. Hiermee gaf Peter gelijk zijn visitekaartje af. We zijn blij dat zo’n topper heeft besloten ook bij ons aan de avondcompetitie mee te doen. We hopen dat we komend seizoen opnieuw nieuwe gezichten naast alle bekende gezichten te mogen verwelkomen.

De tweede plaats was er voor Willem van Tol en deerde plaats werd opgeëist door Cor Martens. Beide heren behaalden evenveel punten maar Willem had meer gewicht dan Cor. De wedstrijdcommissie kijkt terug op een sportieve en gezellige zomeravondcompetitie met helaas vangsten die beter hadden gekund.

Jan Beentjeswedstrijd

Matige vangsten bij de Jan Beentjeswedstrijd in het Noordhollandskanaal Akersloot. Na 3,5 uur vissen bleek dat Cor Martens zijn staartnummer wist te verzilveren door zowel zijn vak als  de wedstrijd te winnen. Hiermee prolongeerde Cor zijn titel.

Tweede eindigde  Sjaak Veldt  en derde eindigde Toon Colonello. Over het geheel gezien waren de vangsten met de stok acceptabel maar met de feeder viel het over het algemeen bar tegen. Een woord van dank gaat uit naar de organisatie die wederom had gezorgd voor prachtige prijzen. Van boodschappenpakketten, zakken vol fruit, VVV-bonnen, bierpakketten tot winterpakket voor de auto. Met dank aan Sjaak Veldt voor de keurige verzorging van de prijzentafel.

Afgedekt door een paraplu en onder paraplu’s vond de prijsuitreiking plaats, net na de wedstrijd begon het namelijk flink te gieten. We kijken evengoed terug op een leuke visochtend, wisselende vangsten, wisselende weersomstandigheden maar een prima sfeer en dat is heel prettig.

Clubkampioenschap

In het Noordhollandskanaal tussen de betoncentrale en Alkmaar is deze wedstrijd gevist. Er waren super vangsten en een overwinning voor Sikkens Hengelsport mede omdat het ging om puur gewicht en niet om wedstrijdpunten. Wij werden tweede.

De uitslag is door de organisatie door gemaakte fouten diverse keren aangepast. Zo had een visser zelfs 20 kilo meer staan in de uitslag dan dat hij had gevangen, Gelukkig hadden de wijzigingen in de  uitslag geen gevolgen voor het korps van Sikkens. Zij zijn afgevaardigd naar het nationaal Clubkampioenschap en werden daar keurig tweede.

Wederom op gewicht want op punten waren zij de kampioen geweest. In 2018 gaat bekeken worden of er tussen clubs onderling eerst voorselecties gaan plaats vinden, waarvan de winnaar zich dan plaats voor het eindkampioenschap. We zijn benieuwd.

Wintercompetitie

De wintercompetitie leek dit jaar meer een najaarscompetitie dan een echte wintercompetitie. Het begon pas te vriezen toen de laatste winterwedstrijd al was vervist. Na zeven wedstrijden werd Sjaak Veldt de terechte winnaar vanaf wedstrijd één aan de leiding en dit weten vast te houden tot de laatste wedstrijd. Chapeau en gefeliciteerd! Tweede eindigde Cor Martens die de laatste wedstrijden een inhaalslag had ingezet. Theo Breedijk werd keurig derde. Niet de vangsten waar we op hoopten, zeker de groet wintervoorns lieten zich maar weinig zien. Goede sfeer, mooie sport, leuke competitie en een stuk gezelligheid maakt dat we met goede zin terug kijken op de wintercompetitie.

(Inter) Nationale wedstrijden

De mooiste prestatie kwam dit jaar van Anja Groot die voor de tweedemaal wereldkampioene werd bij de dames. Een werkelijk sublieme prestatie waar je enkel ontzag voor kunt hebben. Anja namens de wedstrijdcommissie Zoet van harte gefeliciteerd met deze absolute topprestatie. We gaan er vanuit dat in het jaarverslag hierop voldoende wordt teruggeblikt.

Nationaal deden we het ook fantastisch met onze Nederlands kampioene Mandy Schouws en op de tweede plek Anja Groot. Bij de 55-plus werd een mooie derde plaats behaald door Nico Schouws en Peter Krijgsman werd keurig tiende. Daarnaast deden veel van onze vissers mee aan diverse open wedstrijden waar diverse keren heel mooie resultaten werden behaald.

Adres en telefoonlijst

 Bestuur

M. van Bemmelen Monnikskap 12 Voorzitter 1944 KJ Beverwijk 0251-242182
J.R. de Jong A. Reynvaanstraat 2 Secretaris 1963 BV Heemskerk 0251-247355
W. Huijzendveld De Dalen 23 Penningmeester 1945 NC Beverwijk 06-10395935
B. Kroon Wegacker 99 Bestuurslid 1965 TG Heemskerk  

Jeugdcommissie

 

Ouderencommissie

T. Kanon Amstelstraat 52 Voorz./Penningm 1946 RW Beverwijk  
J.H.A. Teeling Antillenstraat 1 Commissaris 1944 XA Beverwijk 0251-249641

Commissie water en visstandbeheer

J. Joosten J. Ligthartstraat 813 Voorzitter 1964 HT Heemskerk 06-12145107
P. Verhart J.v. Kuikweg 84 Secretaris 1962 WE Heemskerk 06-13828821
P. Bel Munnikenweide 63 W.mosternemer 1947 GK Beverwijk 06-10534625

 

Commissie baarsvissen

J. Valk Doornenburg 41 Voorzitter/Secr. 1965 BP Heemskerk 0251-247963
H. van Dessel Schiestraat 12 Commissaris 1946 AN Beverwijk 0251-246512
G. van Weert Oostertuinen 81 Commissaris 1944 SC Beverwijk 0251-226325
E. Teeling Büllerlaan 38 Commissaris 1945 ST Beverwijk  

 

Wedstrijd commissie zoet

N.A.J. Schouws   Voorz./Penningm      
G.C.A. Lute M.L. Kinglaan 68 Commissaris 1902 DB Castricum 0251-651362
Sj. Veldt Händelstraat 19 Commissaris 1921 EM Akersloot 0251-314959
B.J.J. Jansen Groene Specht 60 Commissaris 1965 EX Heemskerk  
S. Hoope Bergvenstraat 3 Commissaris 1911 TL Uitgeest  

 

Commissie vliegvissen

J.R. de Jong A. Reynvaanstraat 2 Voorzitter/Secr. 1963 BV Heemskerk 0251-247355
P. van Stralen Hilbersplein 52 Penningmeester 1944 RC Beverwijk 06-49680855

 

Commissie zeevissen

J.P.J. de Reus Beethovenstraat 71 Voorzitter 1962 EL Heemskerk 06-12365802
P. Verhart J.v. Kuikweg 84 Secretaris 1962 WE Heemskerk 06-13828821
P. Bel Munnikenweide 63 Penningmeester 1947 GK Beverwijk 06-10534625

 

Barcommissie

D. Teeling 0251-249641
G. van Weert 0251-226325

 

Redactie en lay-out maandblad / website

J. Valk Doornenburg 41 1965 BP Heemskerk 0251-247963

 

Ledensecretaris

J.R. de Jong A. Reynvaanstraat 2 1963 BV Heemskerk 0251-247355

 

Sorry, the comment form is closed at this time.