sep 152020
 

Het bestuur van Hengelsportvereniging Kennemerland nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 15 oktober 2020 in het clubhuis van Elza Boules, Laan van Meerestein 1, Beverwijk.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen in ingekomen stukken
  3. Notulen van de extra algemene vergadering op 21 november 2019
  4. Financiën en toelichting

–Financieel jaarverslag 2019

– Balans 2019

– Begroting en realisatie 2019

 – Bijgestelde begroting 2020 en begroting 2021

 – Contributie 2021

  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Jaarverslagen 2019

– secretaris en ledensecretaris

– commissie Jeugdvissen

 – commissie vliegvissen

 – commissie ouderen 55+

– commissie baars

– commissie water- en visstandbeheer

– commissie wedstrijdvissen zoet

  1. Benoemingen In maart 2020 heeft Simon van der Kolk bedankt als bestuurslid. Er zijn geen bestuursleden aftredend. Het bestuur is op zoek naar uitbreiding met een secretaris en een jeugdcoördinator. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 oktober op info@hsvkennemerland.nl
  2. Vaststellen nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Het betreft een tweede vergadering over dit voorstel. Op de eerste vergadering op 27 augustus jl. was het quorum niet aanwezig. De jaarvergadering kan hierover een geldig besluit nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.
  3. Clubhuis – huur clubhuis Elza Boules – nieuwbouw clubhuis Elza Boules

10.Rondvraag

11.Sluiting.

Met vriendelijke groet, Hengelsportvereniging Kennemerland, Kees Schotanus, Voorzitter/secretaris

Sorry, the comment form is closed at this time.